73 Canal Street, New York, NY

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1) W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

2) Administratorem danych Użytkownika jest firma z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Stępińskiej 22/30 bud. 2 p. 227, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 757145, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000 zł, NIP 5213845675, REGON 381777466, (zwana dalej: MKTronic Sp. z o.o.).

3) W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z firmą
MKTronic Sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 782 262 415 lub w formie e-mail: info@mktronic.pl

4) Administrator danych osobowych – MKTronic Sp. z o.o. – przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

5) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w wyłącznie w celach:

– wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy

– realizacji zamówień lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania zamówień

– działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług.

– innych –  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– MKTronic Sp. z o.o. nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

– prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Użytkownika, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez MKTronic Sp. z o.o..

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MKTronic Sp. z o.o. lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Użytkownikowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w MKTronic Sp. z o.o. danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Użytkownika danych osobowych MKTronic Sp. z o.o. ma charakter dobrowolny.

11) Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12) Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.